Wednesday , February 28 2024
Home / Archive / The Incapacity of the Married Woman in Interwar Romania: from the Issue of Legislative Unification to the Possibility of Practising Advocacy

The Incapacity of the Married Woman in Interwar Romania: from the Issue of Legislative Unification to the Possibility of Practising Advocacy

Sevastian CERCEL
Professor, PhD., Faculty of Law, University ofCraiova/ Scientific Researcher I, PhD., “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in Social Studies and Humanities from Craiova, of the Romanian Academy, Romania;
E-mail: sevastiancercel@yahoo.com

orcid logo https://orcid.org/0009-0000-1956-6694

DOI: https://www.doi.org/10.59277/CSNPISSH.2022.01

Copyright (c) 2022.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License

Published on December 19, 2022

Abstract
The incapacity of the married woman in interwar Romanian law is analyzed in the general context of the legal system of that period, which raises the question of legislative unification. From the perspective of the Romanian legal tradition in this field, but also of positive law, the doctrine and case law have clarified several relevant aspects. An interesting 1920 debate concerned the possibility for women to practice the profession of lawyer. The arguments brought by one side or the other reconstruct, to a great extent, the general attitudes regarding the incapacity of women in private law.
In the field of equal political rights, the Constitution of 1923 stipulated the need for special rules “voted by a twothirds majority” to establish “the conditions under which women can exercise political rights”. The ordinary legislature was to decide, sometime in the future, whether, at this level, it would establish a full equality of women and men, or whether it would grant women only in part a number of political rights which men had.

Keywords
married woman, incapacity, profession of lawyer, legislative unification, 1923 Constitution

References:

Alexandresco, D., Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român, tomul I, ed. a II-a, Bucharest, The printing house of the Curierul Judiciar newspaper, 1906, pp. 737-799.

Alexandresco, D., Note, in “Tribuna juridică”, no. 20-25 of 20 June 1920, pp. 89-94.

Alexandresco, D., The report and statement of reasons for the draft law submitted to the Senate in the extraordinary session of 1920 to clarify the right of women to be called to the bar and to exercise the profession of lawyer, in “Tribuna Juridică”, no. 28-29 of 26 September 1920, pp. 89-92.

Alexandresco, D., Principiile dreptului civil român, vol. I, Bucharest, Atelierele grafice SOCEC& Co, no. 153-154, 1926.

Alexandresco, D., Câteva cuvinte asupra privilegiului masculinității în Codul Ipsilant și în Codul Caragea, in “Dreptul”, year XLVII, no. 27 of 23 May 1920.

Alexandresco, D., Raport către Comisiunea de unificare a legislației cu privire la dreptul civil (Căsătoria și Despărțenia), in “Tribuna Juridică”, year III, no. 5-7 of 13 February 1921, pp. 13-24.

Alexandresco, D., Ante-proiectul de revizuire a Titlului V și VI din Codul civil (Căsătoria și Divorțul) elaborat conform însărcinării Comisie de Unificare a legislației pentru România Mare, in “Tribuna Juridică”, year III, no. 12-14 of 3 April 1921, pp. 37-64.

Alexandresco, D., Ante-proiectul de revizuire a Titlului VII din Codul civil (Filiația legitimă și naturală) elaborat conform însărcinării Comisie de Unificare a legislației pentru România Mare, in “Tribuna Juridică”, year III, no. 15-17 of 24 April 1921, pp. 69-82.

Alexandresco, D., Ante-proiectul de revizuire a Titlului IX din Codul civil (Autoritatea sau puterea părintească) elaborat conform însărcinării Comisie de Unificare a legislației pentru România Mare, in “Tribuna Juridică”, year III, no. 18-20 of 15 May 1921, pp. 85-92.

Alexandresco, D., Câteva cuvinte asupra titlului preliminar din actualul cod civil relativ la proiectul de unificare a legislațiunii pentru România Întregită, răspuns domnului Plopu, membru în comisia de unificare a legislați, in “Tribuna Juridică”, year III, no. 21-23 of 5 June 1921, pp. 93-105.

Alexandresco, D., Ante-proiectul de revizuire a Titlului I din codul civil, Cartea I Despre persoane, elaborat conform însărcinării Comisiunei de unificare a legislațiunii pentru România Mare, in “Tribuna Juridică”, year III, no. 24-26 of 26 June 1921, pp. 109-117.

Alexandresco, D., Revizuirea Codului civil, in “Tribuna Juridică”, year III, no. 41-42 of 11 December 1921, pp. 181-184.

Alexianu, G., Curs de drept constituțional, vol. I, Casei Școalelor Publishing House, 1930.

Averescu, Al., Uzurparea de la 4 iunie 1927, Bucharest, no year.

Banciu, A., Rolul Constituției din 1923 în consolidarea unității naționale, Bucharest, Scientific and Encyclopedic Publishing House, 1988.

Bărbieru, M, Aspects Regarding the Political and Social Organization of Women in Romania in the Intewar Period, in Claudiu Marian Bunăiașu, Elena Rodica Opran, Dan Valeriu Voinea (ed.), Creativity in Social Sciences, Craiova, Sitech Publishing House, 2015, pp. 130-140.

Bărbieru, M., Women in Romanian politics: representation and a better governance, in I. Boldea, C. Sigmirean, D.M. Buda (ed.), Reading Multiculturalism. Human and Social Perspectives, Section: Social Sciences, vol. 9, Târgu-Mureş, Arhipelag XXI Press, 2021, pp. 255-263.

Bock, G., Femeia în istoria Europei. Din evul mediu până în zilele noastre, Iași, Polirom Publishing House, 2002.

Botez, C., Raportul Comisiunii juridice de pe lângă Consiliul național al femeiilor române, pentru punerea în concordanță a codului civil român cu noua Constituție, cu privire la condiția juridică a femeii în raporturile ei dintre soți, de familie și patrimoniale, in “Drepturile femeii în viitorul Cod civil. Studii, comunicări și propuneri în vederea reformei”, Național Council of Romanian Women. Legislative Commission, Bucharest, Typography Curierul Judiciar, 1924.

Botez, C., Drepturile femeii în constituția viitoare, in “Constituția din 1923 în dezbaterea contemporanilor”, Humanitas Publishing, 1990, pp. 124-142.

Bucharest Court of Appeal, 23 February 1900, in “Curierul Judiciar”, no. 24/ 1900.

Cercel, S., Considerații privind unificarea legislativă a României în perioada 1918-1928, in “Revista de Studii Juridice”, no. 2, 2018, pp. 78-89.

Cercel, S., Considerații privind unificarea legislativă în România în perioada interbelică. De la entuziasm la stagnare, de la argumente științifice la soluții normative, in Paul Pop, Radu Rizoiu (coord.), Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire, Bucharest, Hamangiu Publishing House, 2020, pp. 190-213.

Cercel, S., Impactul Constituției din 1923 asupra unificării legislative a României Mari, in “Dreptul”, no. 9, 2021, pp. 53-80.

Cercel, S., Unificarea legislativă a Principatelor Române și consolidarea dreptului în primele decenii ale Regatului României, in M. D. Bob-Bocșan, S. Cercel (coord), Despre (r)evoluții în drept. Studii dedicate centenarului Vladimir Hanga, Bucharest, Romanian Academy Publishing House and Universul Juridic Publishing House, 2021, pp. 151-173.

Dănișor, D. C., Dogaru, I., Dănișor, Gh., Teoria generală a dreptului, Bucharest, C. H. Beck Publishing House, 2006.

Dezideratele Consiliului Național al femeilor române. Concluziune (it is signed by the National Council of Romanian Women, without other mentions), in “Curierul Judiciar”, No. 5 of 1 February 1925.

Dobrescu, D., Pericolul unificării legislative, in “Curierul Judiciar”, 1924.

Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. Documente interne, vol. I, Bucharest, Academiei Publishing House, 1959.

Dogaru, I., Elemente de teoria generală a dreptului, Craiova, Oltenia Publishing House, 1994, pp. 113-118.

“Dreptul”, XLVII, no. 25 of 9 May 1920, pp. 293-297, published the decision of the Bucharest Court of Appeal of 8 March 1920.

Duțu, M., Un secol de stat unitar și drept național (1918-2018). Perspective istorice cultural-științifice, Bucharest, Romanian Academy Publishing House and Universul Juridic Publishing House, 2018.

Duțu, M., Fundamente istorice și permanențe definitorii ale culturii juridice românești. Tradiție neolatină, sinteză europeană și amprentă proprie în unificarea constituțional-legislativă, in “SUBB Iurisprudentia”, no. 4/2020, pp. 246-285, available at http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1355.pdf, accessed 15-18 April 2021.

Focșeneanu, E., Istoria constituțională a României (1859-1991), Bucharest, Humanitas Publishing House, 1992, pp. 55-69.

Hamangiu, C., Codul General al României (Codurile, legile și regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1933 întocmit după textele oficiale, vol. XX, Legiuirile uzuale 1932, Bucharest, Universla Alcalay & Co Publishing, no year.

Hamangiu, C., Din opera legislativă a ministerului justiţiei, Bucharest, The Official Gazette and State Printing Office. National Printing Office, 1932.

Hamangiu, C., Codul General al României (Codurile, legile și regulamente) 1856-1939 întocmit după textele oficiale, vol. XX, Legiuirile uzuale 1938, partea II, Bucharest, Universla Alcalay & Co Publishing, 1939.

Hamangiu, C., Rosetti-Bălănescu, I., Băicoianu, Al., Tratat de drept civil român, vol. I, Bucharest, ALL Beck Publishing House, 2002.

Hanga, Vl., Bocșan, M. D., Curs de drept privat roman, 2nd edition, Bucharest, Universul Juridic Publishing House, 2006.

Ionașcu, A. R., Problema unificării legislației civile în cugetarea juridică românească (1919-1941), in “Pandectele Române”, 1942, part IV, pp. 146-156;

Ionașcu, T., Modificările aduse Codului civil de principiul constituțional al egalității sexelor, in “Justiția Nouă”, VI, no. 2/ 1950, pp. 208-219.

Ionescu, C., Drept constituțional și instituții politice. Sistemul constituțional românesc, vol. II, Bucharest, Lumina Lex Publishing House, 1997, pp. 49-58.

Ionescu, C., Dezvoltarea constituțională a României. Acte și documente 1741-1991, ed. 3 revised and added, Bucharest, C.H. Beck Publishing House, 2015.

Ionescu, C., Unirea de la 1 decembrie 1918 – proces istoric obiectiv rod al luptei românilor pentru libertate și progres social, pentru desăvârșirea unității statale și naționale, in “Dreptul”, no. 12/2018, pp. 3-12.

Ionescu-Dolj, I., Problema unificării legislației, in “Curierul Judiciar”, 1919.

Iorga, N., Istoricul constituției românești, in “Noua Constituție a României. 23 de prelegeri publice organizate de Institutul Social Român”, Tiparul Cultura Națională Bucharest, no year, pp. 5-24, republished in “Constituția din 1923 în dezbaterea contemporanilor”, Bucharest, Humanitas Publishing House, 1990, pp. 25-53.

Iorga, N., Discursul la discuția generală a proiectului de Constituție, Bucharest, Tipografia Cultura Neamului Românesc, 1923.

Jud. Oc. Mizil, dec. no. 648/ 1903, in “Curierul Judiciar” no. 5/1904.

Laday, Șt., Problema unificării legislative, in “Curierul Judiciar”, 1928, pp. 81-84.

Lascarov-Moldovanu, A., Ionescu, S. D., Constituțiunea României din 1923 adnotată cu desbateri parlamentare și jurisprudențe, Bucharest, “Curierul Judiciar” Typography Publishing House, 1925, pp. 16-305.

Mănescu, I., Limba românească în justiția din Ardeal, in “Tribuna Juridică”, year III, No. 8-9 of 27 February 1921.

Negulescu, P., Curs de drept constituţional român, edited by Alex. Th. Doicescu, Bucharest, with a foreword “To readers” signed in September 1927.

Noua Constituție a României. 23 de prelegeri publice organizate de Institutul Social Român, with an Annex containing the New European Constitutions, Tiparul Cultura Națională Bucharest, no year.

Official Gazette no. 239 of 23 January 1922.

Pherekyde, G., Necesitatea unificării jurisprudenței în interpretarea legislațiunii noastre de război, in “Tribuna Juridică”, year III, No. 8-9 of 27 February 1921.

Popescu, G., Duminică, D., Femeia – lider în viața politică internatională, Pitești, Universității din Pitești Publishing House, 2011.

Popescu, T.R., Drept civil român. Persoane. Familia, Bucharest, 1945.

Puşcariu, E., Principiile unificării legislative. Concepţia şi metoda ei de realizare. Contribuţia dreptului ardelean la unificarea dreptului pozitiv românesc, Cluj, Cartea Românească Publishing, 1934.

Rădulescu, A., Unificarea legislativă, Memoriile Secţiunii Istorice, series III, tome VII, CVLTURA NAŢIONALĂ, Bucharest, 1927, pp. 3-7.

Rădulescu, A., Puterea judecătorească, 10 March 1922, in Constituţia din 1923 în dezbaterea contemporanilor, Bucharest, Humanitas Publishing House, 1990, pp. 278-314.

Rădulescu, A., Dreptul românesc în Basarabia, presented in the public session of the Romanian Academy on 3 July 1942, republished by Universul Juridic Publishing House in Bucharest, 2017.

Rădulescu, E., Vot și Răsvot, 4th edition; Instituţiunile României. Part II: Unirea şi Unitatea: Votul – răsvotul universal, Bucharest 1863. – 2nd ed. Buc. 1864. – 3rd ed. Buc. 1894.

Sora, A. F., Funcționarii publici “regățeni” în noile provincii ale României Mari, 1918-1925, in “Studii și articole de istorie”, LXXXVI, 2019, pp. 78-90.

Stanomir, I., Libertate, lege și drept. O istorie a constituționalismului românesc, Iași, Polirom Publishing House, 2005, pp. 83-117.

Tudor, R. P., Drept civil român. Persoane. Familia, Bucharest, 1945.

Turlă, N., Capacitatea juridică a femeii în dreptul privat în România Mare (I), in “Tribuna Juridică”, year III, no. 3-4 of 23 January 1921, pp. 11-12.

Turlă, N., Capacitatea juridică a femeii în dreptul privat în România Mare (II), in “Tribuna Juridică”, year III, no. 5-7, of 13 February 1921, pp. 24-26.

Turlă, N., Capacitatea juridică a femeii în dreptul privat în România Mare (III), Tribuna Juridică, year III, no. 12-14 of 3 April 1921, pp. 64-67.

Turlă, N., Capacitatea juridică a femeii în dreptul privat în România Mare (IV), in “Tribuna Juridică”, yearl III, no. 24-26 of 26 June 1921, pp. 117-119.

Vasilescu, P., Unificarea legislativă, in “Curierul Judiciar”, 1926.

Zabolotnaia, L., Femeia în relațiile de familie din Țara Moldovei în contextual European până la începutul secolului al XVIII-lea, Chișinău, Pontos Publishing House, 2011.

 

Check Also

The Diary of an Officer from Craiova Participating in the First World War

Șerban PĂTRAȘCU 3rd Degree Scientific Researcher, PhD. “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in SocialStudies and …